Skip Navigation Links

 

Palvelun käyttöehdot - Tjänstens användningsvillkor

 

EHTOJEN SITOVUUS

 

1. Tämä käyttöehtosopimus muodostuu sitovasti Valmia Oy:n (jälj. Palveluntarjoaja) omistaman ja ylläpitämän Elatuslaskuri.fi nettipalvelun (jälj. Palvelu) sekä palvelun tilaajan tai tilaajan edustaman yrityksen tai organisaation (myöh. asiakas) välille. Sopimus astuu voimaan asiakkaan hyväksyessä Palvelun tilauksen joko suullisesti, sähköisesti tai kirjallisesti. Samalla asiakas hyväksyy tämän käyttöehtosopimuksen ja sitoutuu noudattamaan sitä.  

PALVELUNKUVAUS

2. Palvelun avulla asiakas voi laskea lapsen elatusavun. Elatusapu voidaan laskea yhtäaikaisesti yhdestä seitsemään lapselle. Palvelu ei sovellu aviopuolison elatusavun tai lapsen koulutusavustuksen laskemiseen. Palvelun hintaan ei sisälly palvelun teknistä tai asiasisällöllistä (lainopillista) käyttötukea eikä tietokantaa. Elatuslaskuriin syötettyjä tietoja ei tallenneta Palveluntarjoajan palvelimelle eikä niitä voida siten palauttaa.

3. Asiakkaan tekemät tilaukset ovat sitovia ja asiakas on velvollinen maksamaan tilaamansa palvelun. Tilatut palvelut laskutetaan yleensä vuoden ajalle (12 kk) kerrallaan, ellei toisin ole ilmoitettu tai asiakkaan kanssa sovittu. Maksuehto 10 päivää tilauksesta. Tilauksissa noudatetaan kunakin ajanhetkenä voimassa olevaa hinnastoa.

 

4. Asiakkaalle toimitetaan tilausvahvistamisen yhteydessä Palvelun käyttöön ja hallintaan oikeuttava käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjätunnus on organisaatiokohtainen. Käyttäjien määrää organisaation sisällä ei ole rajoitettu. Organisaation kukin yksikkö eli esimerkiksi oikeusapu- tai asianajotoimiston sivutoimisto katsotaan itsenäiseksi organisaatioksi, joka tarvitsee oman käyttäjätunnuksen. Mikäli kunnan lastenvalvojan palvelut on ulkoistettu usean kunnan muodostamaan yhteiseen yksikköön (esim. kuntayhtymä), kyseessä katsotaan olevan ainoastaan yksi yksikkö, jolloin palvelun hinta määräytyy kuntayhtymän kokonaisväestön perusteella. Mikäli kuntayhtymällä on sitävastoin useita toimipaikkoja, kukin toimipaikka katsotaan yksittäiseksi organisaatioksi, jolloin jokainen yksikkö tarvitsee oman käyttäjätunnuksen.

Asiakas ei saa luovuttaa tunnusta ja salasanaansa organisaation ulkopuolisille henkilöille. Kiellettyä on esimerkiksi käyttäjätunnuksen luovuttaminen lastenvalvojalta elatusvelvolliselle tai elatusapua saavalle. Asiakas sitoutuu pitämään käyttäjätunnuksista ja salasanoista hyvää huolta ja ilmoittamaan Palveluntarjoajalle välittömästi, mikäli käyttäjätunnus tai salasana on tullut epähuomioissa sivullisen tietoon.

PALVELUN JATKUMINEN

5. Ensimmäisen laskutuskauden (12 kk) jälkeen Palvelu jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Palvelusta toimitetaan vuosittain lasku. Myöhästyneistä laskuista voidaan periä maksumuistutusmaksu ja viivästyskorko myöhästymisen ajalta. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Asiakkaan palvelu maksamattomien laskujen johdosta. Asiakas sitoutuu pitämään Palvelutarjoajan tiedossa ajantasaiset laskutus-, yhteys- ja profiilitietonsa.

SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN ASIAKKAAN TOIMESTA

6. Asiakas on vapaa päättämään palvelun maksettuaan ensimmäisen laskutuskauden (12 kk) kattavan maksun. Ensimmäisen vuoden jälkeen palvelu on irtisanottavissa kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla. Maksettuja maksuja ei palauteteta.

MUUT PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

7. Asiakas ei saa jälleenmyydä tai muutoinkaan luovuttaa palvelua kolmannelle osapuolelle, ellei toisin ole sovittu.

PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VASTUU

8. Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan asiakkaalle mahdollisimman korkealaatuista ja katkoksetonta teknistä Palvelua. Asiakas kuitenkin tiedostaa, että laadukkaidenkin tietoverkkopalvelinkokonaisuuksien toiminnassa saattaa olla hetkellisiä toiminta- tai huoltokatkoksia tai toiminta voi erilaisissa vika-, kriisi- tai force majeure -tilanteissa jopa keskeytyä tietyksi aikaa. Asiakas myös tiedostaa, että osa yhteyskatkoksista voi johtua myös kolmannen osapuolen tarjoaman yhteyden tilapäisistä katkoksista tai kolmannen osapuolen aiheuttamista verkkohyökkäyksistä, joihin palveluntarjoaja ei voi vaikuttaa. Palveluntarjoaja pyrkii kuitenkin rajoittamaan erilaiset suunnitellut huoltokatkokset minimiin, sijoittamaan ne ensisijaisesti yöaikaan ja informoimaan niistä mahdollisuuksien mukaan etukäteen verkkosivuilla. Lyhyemmät käyttö- tai huoltokatkokset eivät aiheuta Palveluntarjoajalle korvausvelvollisuutta tai Asiakkaalle oikeutta irtisanoa palvelua ilman irtisanomisaikaa, vaan asiakas hyväksyy niiden mahdollisen olemassaolon välttämättömänä osana palvelun toimintaa. Palveluntarjoajan korvausvelvollisuus asiakkaalle päätetään tapauskohtaisesti, mutta pääsääntöisesti se rajoittuu ainoastaan Palveluntarjoajan omasta toiminnasta johtuviin pidempiin toiminnan katkoksiin. Tällöinkin korvausvelvollisuus rajoittuu korkeintaan käyttöajan lisäämiseen ja asiakkaan oikeuteen irtisanoa palvelu ilman irtisanomisaikaa. Palveluntarjoaja ei vastaa millään tavalla sellaisista vahingoista, jotka johtuvat asiakkaasta, asiakkaan omista toimista tai kolmannen osapuolen toimista tai toiminnan katkoksista.

 

 9. Palveluntarjoajalla on oikeus teknisistä sekä tietoturvasyistä kirjata asiakastunnukselle verkko-osoitekohtaisesti palvelimen käytöstä erilaisia lokitiedostoja, pääasiallisesti käyttö- ja virhelokia. Lokitiedostoja voidaan käyttää mahdollisten virhetilanteiden, väärinkäytösten ja tietoturvamurtojen selvittämiseen.

 

10. Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa tämä palvelusopimus perustellusti ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas ei noudata näitä käyttöehtoja tai käyttöehdot eivät täyty asiakkaan osalta tilaushetkellä tai sopimuksen voimaan astumisen jälkeen. Palveluntarjoajalla on tällöin myös oikeus sulkea tilattu palvelu.

11. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että Palvelun laskentaominaisuudet ja asiasisältö vastaavat kulloinkin voimassaolevia säädöksiä ja viranomaisten ohjeita. Asiakas kuitenkin tiedostaa, että laadukkaaseenkin palveluun saattaa sisältyä laskenta, asia- tai kirjoitusvirheitä. Palveluntarjoaja ei vastaa millään tavalla sellaisista vahingoista, jotka johtuvat siitä, että Palvelun avulla laskettu elatusapua ei olisikaan laskentahetken mukaisten säännösten tai määräysten mukainen.

OIKEUS KÄYTTÖEHTOMUUTOKSIIN

12. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja tai muuttaa järjestelmän ominaisuuksia tai hinnoittelua parhaaksi katsomallaan tavalla ensimmäisen laskutuskauden jälkeen ja niin päättäessään soveltaa uutta hinnastoa myös vanhoihin asiakkaisiin. Mahdollisista asiakasta koskevista muutoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan mahdollisuuksien mukaan vähintään sähköpostitse. Käyttöehtojen mahdolliset muutokset eivät kuitenkaan aiheuta käyttöehtosopimuksen raukeamista palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä.

 

OIKEUDET AINEISTOON

 

13. Palveluntarjoajan tuottaman aineiston omistus- ja kaikki muut oikeudet (käsittäen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet) kuuluvat Palveluntarjoajalle.

 

ERIMIELISYYDET

 

14. Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisin neuvotteluin. Tuomioistuinkäsittely tapahtuu Keski-Pohjanm käräjäoikeudessa.

 

 

VILLKOR

 

VILLKORENS GILTIGHET  

 

1. Detta användningsvillkorsavtal bildas bindande mellan Elatuslaskuri.fi (nedan Tjänst), ägd och uppräthållen av Valmia OY (nedan Tjänsteerbjudare), och beställaren av tjänsten, eller företaget eller organisationen som beställaren representerar (nedan Kund). Kontraktet träder i kraft då Kunden bekräftar beställningen av Tjänsten muntligen, elektroniskt eller skriftligt. Samtidigt godkänner Kunden dessa användningsvillkor och förbinder sig att efterleva dem.  

TJÄNSTBESKRIVNING

2. Med hjälp av tjänsten kan kunden räkna ut barns underhållsbidrag. Underhållsbidraget kan samtidigt kalkyleras för ett till sju barn. Tjänsten lämpar sig inte för att räkna ut en makas eller makes underhållsbidrag,  eller barns utbildningsbidrag. Tjänstens pris omfattar inte tekniskt eller innehållsmässigt (juridiskt) användarstöd för tjänsten, ej heller tillgång till någon databas. Uppgifter som inmatats i Underhållsräknaren sparas inte på Tjänsteerbjudarens server, och kan därmed inte återuppbringas.

3. Kundens beställning är bindande och kunden är skyldig att betala den beställda tjänsten. Priset för beställda tjänster faktureras vanligen för ett år (12 mån) i gången, om ej annat angivits eller kommits överens med kunden. Betalningsvillkor 10 dagar från beställning. Tjänstens pris är för kunden vid beställningstidpunkten gällande pris. 

4. I samband med beställningsbekräftelsen levereras till kunden användarkod och lösenord som berättigar till användning och behärskning av Tjänsten. Användarkoden är ämnad endast för beställarföretagets bruk. Användarnas antal inom organisationen har inte begränsats. Inom organisationen uppfattas varje avdelning, alltså t.ex. en rättshjälps- eller advokatbyrås sidokontor, som en skild organisation som kräver egen användarkod. 

Ifall kommunens barntillsyningstjänster utkontrakterats till en enhet som består av flere kommuner (t.ex. en samkommun), anses detta vara endast en enhet, varvid tjänstens pris bestäms utgående från samkommunens invånarantal. Om en samkommun däremot har flere olika kontor, uppfattas vart och ett av kontoren som en skild organisation, som  behöver egna användarkoder.

 Kunden får inte överlåta användarkod och lösenord till någon person utanför organisationen. Förbjudet är t.ex. att en barntillsyningsman överlåter kod och lösenord till en underhållsskyldig eller mottagare av underhållsbidrag. Kunden förbinder sig till att förvara användarkod och lösenord varsamt, samt omedelbart meddela Tjänsteerbjudaren ifall att användarkod eller lösenord av misstag kommit till någon utomståendes vetskap.

TJÄNSTENS FORTSATTA ANVÄNDNING

5. Efter den första beställningsperioden (12 mån) fortsätter tjänsten som tills vidare i kraft varande. Kunden mottar årligen en faktura för tjänsten, och tjänsten hålls i kraft genom att betala fakturan. För försenade betalningar kan avgift för betalningspåminnelse och förseningsränta för förseningstiden uppbäras. Tjänsteerbjudaren har rätt att stänga Kundens tjänst p.g.a. obetalda räkningar. Kunden förbinder sig till att förse Tjänsteerbjudaren med uppdaterade fakturerings-, kontakt- och profiluppgifter under beställningstiden.

UPPSÄGNING AV KONTRAKTET FRÅN KUNDENS SIDA

6. Kunden kan  fritt säga upp tjänsten efter att den första 12-månaders beställningsperioden betalts. Efter det första året (12 mån) kan tjänsten sägas upp med en två (2) månaders uppsägningstid. Gjorda betalningar återbetalas inte.

TJÄNSTENS ÖVRIGA BRUKSVILLKOR

7. Kunden får inte sälja åter eller på annat sätt överlåta tjänsten till en tredje part, om ej annat avtalats.

TJÄNSTEERBJUDARENS RÄTTIGHETER OCH ANSVAR

8. Tjänsteerbjudaren strävar till att erbjuda kunden en så högklassig och kontinuerlig, avbrottsfri teknisk Tjänst som möjligt. Kunden inser dock, att tillfälliga bruks- och serviceavbrott kan förekomma även hos högklassiga nätserverhelheter, samt att tjänsten kan i vissa fel-, kris- eller force majeure -situationer t.o.m. avbrytas en stund. Kunden är också medveten om att en del anslutningsproblem kan bero på tillfälliga avbrott i en anslutning som en tredje tjänsteerbjudarpart svarar för, eller internetangrepp initierade av en tredje part, som Tjänsteerbjudaren inte kan inverka på. Tjänsteerbjudaren strävar dock till att begränsa olika planerade serviceavbrott till så få och korta som möjligt, placera dem tidsmässigt i första hand till nattetid och om möjligt informera om dem på förhand på webbsidan. Smärre bruks- eller serviceavbrott orsakar ingen ersättningsskyldighet för Tjänsteerbjudaren, ej heller ger sådana Kunden rätt att säga upp tjänsten utan uppsägningstid, utan kunden accepterar dem som en oundviklig, eventuell följd av tjänstanvändningen. Tjänsteerbjudarens ersättningsskyldighet till en Kund avgörs från fall till fall, men huvudsakligen begränsas ersättningsskyldigheten till längre bruksavbrott orsakade av Tjänsteerbjudarens egna åtgärder. Även då omfattar ersättningsskyldigheten högst förlängning av brukstiden och Kundens rätt att säga upp tjänsten utan uppsägningstid. Tjänsteerbjudaren svarar på inget sätt för skada eller olägenhet som Kunden själv eller en tredje part orsakat, eller som beror på kundens egen handling eller anslutningsavbrott i en anslutning som en tredje tjänsteerbjudare svarar för. 

  

 9. Tjänsteerbjudaren har rätt att p.g.a. tekniska- och datasäkerhetsskäl bokföra i loggfiler användning av tjänsten per Kundkod, gällande alltså användningen av endast denna webbsida, huvudsakligen handlar det om användnings- och felbokföring. Loggfilerna kan användas för utredning av eventuella felsituationer, missbruk och dataintrång.  

 

10. Tjänsteerbjudaren har rätt att motiverat upphäva detta tjänstekontrakt utan uppsägningstid, om kunden inte efterlever dessa användarvillkor eller Kunden inte uppfyller villkoren vid beställningstidpunkten eller efter att kontraktet trätt i kraft. Tjänsteerbjudaren har då också rätt att stänga den beställda tjänsten.

11. Tjänsteerbjudaren strävar till att Tjänstens kalkylegenskaper och sakinnehåll motsvarar vid varje tidpunkt uppdaterade, gällande bestämmelser och myndighetsanvisningar. Kunden är dock medveten om att felkalkyleringar, sak- och skrivfel kan förekomma även vid högklassig service. Tjänsteerbjudaren svarar på inget sätt för skada eller olägenhet som orsakats av att underhållsbidrag kalkylerade med hjälp av Underhållsräknaren inte motsvarar kalkyltidpunktens bestämmelser eller förordningar.

RÄTT TILL FÖRÄNDRINGAR I ANVÄNDNINGSVILLKOREN

12. Tjänsteerbjudaren har rätt att ändra dessa användningsvillkor samt ändra tjänstens egenskaper eller prissättning fritt efter den första beställningsperioden, och kan om denne så bestämmer tillämpa nya prislistor även på gamla kunder. Om eventuella förändringar som gäller kunden informeras åtminstone per e-post om bara möjligt. Eventuella förändringar i Användningsvillkoren resulterar dock inte i att användningsvillkorsavtalet mellan tjänsterbjudaren och kunden förfaller. 

 

RÄTTIGHETER TILL MATERIALET 

 

13. Äganderätt och alla övriga rättigheter till materialet som Tjänsteerbjudaren producerat (upphovsrätt och övriga immaterialrättigheter medräknat) tillhör Tjänsteerbjudaren. 

 

OENIGHETER 

 

14. Oenigheter gällande detta avtal löses i första hand genom förhandlingar mellan Tjänsteerbjudare och kund. Eventuell behandling i domstol sker i Mellersta Österbottens tingsrätt. 

 

(päivitetty/uppdaterats 6.6.2010)